16683857_1387211984684196_12921359551618958_n

Các đức tính của Thầy và đệ tử

Trên cơ sở đầu tiên là nguyên nhân đầu tiên là bản chất Phật, chúng ta có thể làm việc. Muốn vậy, phải đến được với Phật pháp, gặp được một vị thầy sẽ hướng dẫn ta về mặt tâm linh, hoặc trong một thời gian đầu, gặp một người bạn tâm linh, một người bạn tốt. Sự gặp gỡ ấy sẽ rất thiết yếu, vì nhờ người bạn tâm linh ấy mà chúng ta có thể hiểu những gì phải làm và những gì phải bỏ, những gì đúng và những gì sai và những cách nào giúp ta tiến lên trên con đường đi về giác ngộ. Sự gặp gỡ ấy là điều kiện cơ bản để giúp cho sự tu được sâu và có kết quả tốt. Người bạn tâm linh này cũng cần có tất cả các đức tính.