Niệm Phật giống như điện thoại

Mỗi niệm chân thành mỗi niệm thông Tịch lặng cảm ứng tịch lặng trong Cho đến non cao nước cùng tận Rong chơi pháp giới khắp Tây Đông Có ai trong pháp hội hiểu ý nghĩa bài kệ này không? Chữ “niệm” thứ […]

Read more
1 2 3 10