47CE469A-6010-4B91-9FC9-94263661A237

Tịnh hoá hàng ngày

Lama Zopa Rinpoche đã sáng tác một pháp tu Kim Cang Tát Đỏa ngắn, được ấn tống theo khổ sách bỏ túi. Nhờ vậy, bất cứ khi nào phạm giới, hay tạo ra bất kỳ nghiệp xấu ác nào khác thì ta có thể tịnh hóa điều tiêu cực ấy bằng bốn lực đối trị, không hề chậm trễmột phút giây.

Bài Thiền Kim Cang Tát Đỏa Ngắn

Lực nương tựa: quy y

“Con nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng mãi mãi,
Con nguyện quy y toàn thể Tam thừa,
Chư vị daka, dakini trong Mật điển du già bí mật,
Chư vị anh hùng và anh thư, chư thiên nam và thiên nữ,
Chư Bồ tát thập địa.
Xin mãi mãi quy y bổn sư thánh thiện trên hết.” (Tụng 3 lần)

Lực ăn năn

Trước tiên, hãy nhớ lại định nghĩa về nghiệp xấu ác – bất cứ hành động nào mà kết quả là khổ đau, thông thường là một hành vi do tham, sân, si thúc đẩy.

“Hầu hết các hành động mà con thực hiện, hai mươi bốn giờ mỗi ngày, được thúc đẩy vì những mối bận tâm thế tục, bám chấp vào sự thoải mái trong cuộc đờinày. Sự thể là như thế, từ khi sinh ra, đến khi chết đi trong cuộc đời này, và đã là như thế từ vô thỉ tái sinh. Gần như mỗi một hành vicon tạo tác đều là bất thiện, nguyên nhân của khổ đau. Không chỉ thế, mà con còn liên tục phá Biệt giải thoát giới, Bồ tát giới và Mật giới. Tệ nhất là con đã tạo ra những nghiệp xấu ác nặng nề nhất đối với chư thiện tri thức – tức giận với chư vị, có những tri kiến sai lầm, có những ý tưởng không sùng mộ, làm hại thân thánh thiện của chư vị và không tuân theo lời khuyên của các ngài. Mang những dấu vết tiêu cực này trong dòng tâm thứclà điều khó chịu đựng nổi. Nó tựa như con đã uống nhằm thuốc độc, gây ra cái chết. Con phải thực hành pháp đối trị ngay lập tức, và tịnh hóa tất cả ác nghiệpnày ngay lập tức, không chậm trễ một phút giây.”

Hãy phát tâm mạnh mẽ về sự khẩn cấp và lòng hối hận như vậy.

Nhớ đến vô thường và cái chết

“Nhiều người ở tuổi của con, hay trẻ hơn đã chết. Thật kỳ diệu là con vẫn sống và có cơ hội quý báu để tịnh hóa nghiệp xấu ác. Cái chết chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng thời điểm của cái chết thì bất định. Nếu như chết ngay bây giờ thì chắc chắn con sẽ sinh vào những cõi thấp hơn. Vì không thể thực hành Pháp ở đó, con sẽ đọa sinh trong những cõi thấp hơn trong vô lượng kiếp. Vì vậy, vô cùng may mắn là con có thể tịnh hóa được nghiệp xấu ác ngay bây giờ, không chút trì hoãn dù một phút giây, bằng cách thực hành phápthiền quán và trì tụng Kim Cang Tát Đỏa.”

Lực nương tựa: phát bồ đề tâm

“Nhưng con không thực hành pháp tịnh hóa Kim Cang Tát Đỏa cho riêng mình, mà mục đích của đời con là giải thoát tất cả chúng sinh trong cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, con người, A tu la, chư Thiênchúng sinh trong cõi trung ấm, thoát khỏi mọi khổ đau và nhân tạo khổ, đưa họ đến giác ngộ vô song. Để thực hiện điều này thì trước tiên, chính con phải thành tựu giác ngộ. Vì vậy, con phải tịnh hóa mọi nghiệp xấu ác của mình ngay lập tức, bằng cách thực hành phápthiền quán và trì tụng Kim Cang Tát Đỏa.”

Quán tưởng

“Trên đỉnh đầu con, ngự trên tọa cụ hoa senmặt trăng là hai đấng phụ mẫu Kim Cang Tát Đỏa. Thân chư vị màu trắng, mỗi vị có một mặt và hai tay. Đức Kim Cang Tát Đỏa cầm chuông và chày, vị phối ngẫu của ngài cầm một con dao cong và cốc sọ người. Hai vị ôm choàng nhau. Người cha được trang nghiêmbằng sáu thủ ấn, và người mẹ có năm thủ ấn. Người cha an tọa trong tư thế kim cang, và người mẹ an tọa trong tư thế hoa sen.

“Đức Kim Cang Tát Đỏa là vị thầy gốc của con, là tâm thánh thiện của chư Phật, là Pháp thân, bảo bọc con và tất cả chúng sinh bằng lòng bi mẫn vô hạn, xuất hiện trong sắc tướng này để tịnh hóa con và tất cả chúng sinh.”

Bằng cách này, tâm con được chuyển hóa thành lòng sùng mộ bổn sư, cội nguồn của mọi lực gia trìchứng ngộ trên đường tu giác ngộ.

“Trên dĩa mặt trăng trong tim của đức Kim Cang Tát Đỏa có một chữ HUM. Bao quanh chữ HUM là vòng hoa mật chú một trăm âm. Một dòng cam lồ trắng đầy oai lực tuôn ra từ chữ HUM và vòng hoa mật chú, và mọi bệnh tật, vong linh ám hại, nghiệp xấu ác và ám chướng của con đều được thanh tẩy.”

Lực đối trị: trì tụng mật chú

“OM VAJRASATTVA SAMAYA MANUPALAYA, VAJRASATTVA DENOPA TITHA, DIDO ME BHAVA, SUTO KAYO ME BHAVA, SUPO KAYO ME BHAVA, ANURAKTO ME BHAVA, SARVA SIDDHI ME PRAYATSA, SARVA KARMA SU TSAME, TSITTAM SHRIYAM KURU HUM, HA HA HA HA HO, BHAGAVAN SARVA TATHAGATA, VAJRA MAME MUNTSA, VAJRA BHAVA MAHA SAMAYA SATTVA AH HUM PHET”

Ý nghĩa của mật chú: Ngài, Đức Kim Cang Tát Đỏa, đã phát tâm thánh thiện (bồ đề tâm) theo thệ nguyệnca ngài (tam muội da giới). Tâm thánh thiện của ngài trở nên phong phú vi những hành vi thánh thiện, đồng loạt giải thoát chúng sinh đang trôi lăn trong cõi ta bà ra khỏi luân hi (ngũ uẩn khổ đau, xoay vòng). Bt cứ điều gì xy ra trong cuộc đời con – hnh phúc hay khổ đau, tốt hay xu – vi tâm hài lòng thánh thiện, xin đừng bao gitbỏ, mà hãy dẫn dắt con. Xin hãy ổn định mi niềm hnh phúc, bao gm hnh phúc trong các cõi cao hơn, biến mọi hành vi cùng cácchng ngtối thượng và thông thường thành hiện thực, và xin khiến cho ngũ trí vinh quang an trụ trong tim con.

Hãy trì tụng mật chú này 7 hay 21 lần, hoặc càng nhiều càng tốt, thực hành ba  phương pháp tịnh hóa từ trên xuống dưới, tịnh hóa từ dưới lên trên và tịnh hóa tức thì.1

Phát tín tâm rằng mình đã được tịnh hoá

Từ đỉnh đầu con, Bổn Sư Kim Cang Tát Đỏa nói rằng, ‘Này trưởng tử của nòi giống2, những nghiệp xấu ác, ám chướngthệ nguyện mà con đã vi phạm và làm hư hoại đã hoàn toàn được tịnh hóa.’”

Hãy phát khởi tín tâm vững chắc rằng chúng đã được tịnh hóa hoàn toàn như Bổn Sư Kim Cang Tát Đỏa đã nói.

Lực tránh tái tạo nghiệp xấu

“Trước Bổn Sư Kim Cang Tát Đỏa, con xin thề chẳng bao giờ tái phạm những nghiệp xấu ác dễ tránh, và đối với những nghiệp xấu ác khó tránh thì sẽ không tái phạm trong vòng một ngày, một giờ, hay tối thiểu vài giây.”

Hoà nhập

Bổn Sư Kim Cang Tát Đỏa cực kỳ hài lòng với lời thệ nguyện của con. Hai đấng phụ mẫu Kim Cang Tát Đỏatan thành ánh sáng và hòa tan vào con. Thân khẩu ýcủa con trở nên bất khả phân với thân khẩu ý thánh thiện của Bổn Sư Kim Cang Tát Đỏa.

Hồi hướng

“Trong tánh Không, không có con, người tạo ra nghiệp xấu ác; không có hành động tạo ra nghiệp xấu ác; không có nghiệp xấu ác được tạo tác.”

Hãy an trụ tâm mình trong tánh Không đó một thời gian. Bằng cách này, hãy xem vạn pháp không có tự tánh, không tồn tại từ chính phía chúng. Hãy hồi hướng công đức, với sự nhận thức về tánh Không này.

“Nhờ mọi công đức trong ba thời mà con, chư Phật, chư Bồ Tát và tất cả chúng sinh đã tích tập (có vẻ như thật từ phía nó, nhưng không có tự tánh), nguyện cho con (có vẻ như thật, nhưng không có tự tánh) đạt được tâm giác ngộ của Bổn Sư Kim Cang Tát Đỏa (có vẻ như thật, nhưng không có tự tánh), và dẫn dắt tất cả chúng sinh (có vẻ như thật, nhưng hoàn toàn không có tự tánh), đến giác ngộ (có vẻ như thật, nhưng không có tự tánh), bằng nỗ lực của một mình con (có vẻ như thật, nhưng hoàn toàn không có tự tánh, không hề hiện hữu từ phía nó).

“Nguyện tâm bồ đề cao quý, cội nguồn của mọi niềm hạnh phúcthành công của con và tất cả chúng sinh, phát sinh trong tâm con và tất cả chúng sinh không chậm trễ dù một phút giây; và nguyện cho tâm bồ đề đã sinh khởi, sẽ ngày càng tăng trưởng.

“Nguyện cho con và tất cả chúng sinh được Lama Tsongkhapa làm bổn sư trực tiếp trong mọi kiếp, không bao giờ một giây xa rời đường tu thanh tịnh mà chư Phật, các đấng chiến thắng luôn tán thán, và thành tựu đường tu viên mãn trong tâm thức càng nhanh càng tốt. Đường tu viên mãn là ba điểm tinh yếu của đường tu giác ngộ và hai giai đoạn của Tối Thượng Du Già Mật Điển, mà cội nguồn là lòng sùng mộ bổn sư.

“Như Đức Văn ThùĐức Phổ Hiền dũng cảm đã chứng ngộ vạn pháp như thị, con cũng xin hồi hướngmọi thiện hạnh này một cách tốt đẹp nhất, để có thể noi gót chư vị.

“Bất kỳ sự hồi hướng nào mà các đấng chiến thắng trong ba thời đã sang bờ cực lạc xem là tuyệt hảo, con cũng xin hồi hướng mọi thiện căn này một cách hoàn hảo, để có thể thực hiện công hạnh thiện hảo.”

Chú Thích

1. Ba phương pháp tịnh hóa từ trên xuống dưới, tịnh hóa từ dưới lên trên, và tịnh hóa tức thì được giải thích trong trích đoạn từ bài Vajrasattva Meditation and Recitation (Pháp Thiền Và Trì Tụng Kim Cang Tát Đỏa) của Đức Đạt Lai Lạt Ma(https://www.lamayeshe.com/article/vajrasattva-meditation-and-recitation) như sau:

Phương pháp tịnh hóa thứ nhất, sử dụng cách quán tưởng thứ nhất được gọi là tịnh hóa từ trên, bởi vì cái ở trong bản tánh của trí tuệ siêu việt chứng ngộ tánh Không đang xuất hiện trong sắc thái thức ăn của thần thánh hay cam lồ, đang tuôn chảy từ đỉnh đầu xuống thân con. Nó tống khứ các thứ bất tịnh trong dạng nước đục, hay nước có màu vẩn đục, thoát ra ngoài từ phần dưới của cơ thể. Vì vậy, nó được gọi là tịnh hóa từ trên.
Một cách quán tưởng khác mà con có thể thực hành được gọi là tịnh hóa từ dưới. Trong trường hợp này, tuy cam lồ hay thức ăn của thần thánh đang tuôn chảy từ chư Hộ Phật xuống đỉnh đầu con, nhưng nó lại ngập tràn thân con từ dưới lên trên, và những thứ bất tịnh của thân và tâm giống như nước dơ tràn ra ngoài, gần phía trên của thân thể. Phương pháp này được gọi là tịnh hóa từ dưới.

Trong cách quán tưởng và tịnh hóa thứ ba, tất cả những thứ bất tịnhvân vân được tưởng tượng như một khối đen trong tim con, và cam lồ hay thức ăn của thần thánh thấm vào, trong dạng ánh sáng, xua tan khối đen đồng loạtngay lập tức, mà không có bất kỳ thứ gì tuôn chảy ra ngoài. Phương pháp này giống như bật đèn lên để xua tan bóng đêm trong một căn phòng.

2. Câu “trưởng tử của nòi giống” không có liên hệ gì đến giới tính, mà nói về một chúng sinh có loại tinh thần nào đó, và điều này liên quan đến Phật bộhành giả đã nhận lễ điểm đạo.

Lama Zopa Rinpoche

Tham khảo

Lama Zopa Rinpoche. Teachings from the Vajrasattva Retreat (Giáo Huấn Trong Khóa Nhp Thất Kim Cang Tát Đỏa).