india-1463894_1280

Một trăm lời khuyên dạy – Lời thứ ba

Hãy hiến tặng chính cuộc đời, trái tim và tâm hồn của bạn cho Tam Bảo,
Dân chúng Tingri, những gia hộ của các ngài không thể không xuất hiện.

Niềm tin không thể lay chuyển ở Tam Bảo và ở Đạo sư tâm linh là hiện thân của Tam Bảo, thì giống như một hồ nước yên tĩnh và trong trẻo, trong đó mặt trăng gia hộ của các ngài được phản chiếu rõ ràng. Khi bạn có một sự xác tín mạnh mẽ như thế, tâm bạn sẽ trong trẻo và an tĩnh, tràn đầy ân phước của sự hiện diện của Tam Bảo. Như thế những hoàn cảnh tốt hay xấu có là gì đối với bạn?

Padampa Sangye – Dilgo Khyentse Rinpoche
Việt dịch: Thanh Liên
Nguồn: Một Trăm Lời Khuyên Dạy – Nhà xuất bản Thời Đại