TW_bardo_thodol02_670 1

Sự giải thoát tự nhiên của mọi thành tựu: Một bài nguyện liên quan đến tiến trình chuyển tiếp

Bài nguyện cho sự giải thoát qua con đường hẹp của tiến trình chuyển tiếp

Kính lễ đến các vị thầy tâm linh, bổn tôn đã chọn, và chư dakini.
Xin dẫn dắt chúng con đến con đường khoan dung.
Khi con đang lang thang trong chu trình sinh tử vì nhầm lẫn.
Cầu mong các vị thầy tâm linh của dòng truyền miệng dẫn dắt con
Đến con đường rực rỡ của việc lắng nghe, tư duy và thiền định không dao động.
Cầu mong tập hội các vị phối ngẫu tối cao, chư dakini hỗ trợ con.
Xin giải thoát con khỏi con đường hẹp kinh hoàng của tiến trình chuyển tiếp.
Đem con đến trạng thái Phật quả viên mãn thật sự.
Khi con đang lang thang trong chu trình sinh tử vì thù hận mạnh mẽ,
Cầu mong Đức Thế Tôn Vajrasattva dẫn dắt con
Đến con đường trong sángrực rỡ của trí tuệ bổn nguyên như gương.
Cầu mong vị phối ngẫu tối cao Buddhalocana (Phật Lô Xá Na) hỗ trợ con.
Xin giải thoát con khỏi con đường hẹp kinh hoàng của tiến trình chuyển tiếp.
Đem con đến trạng thái của Phật quả viên mãn thật sự.
Khi con đang lang thang trong chu trình sinh tử vì kiêu mạn mạnh mẽ,
Cầu mong Đức Thế Tôn Ratnasambhava dẫn dắt con
Đến con đường trong sángrực rỡ của bình đẳng tánh trí.
Cầu mong vị phối ngẫu tối cao Mamaki hỗ trợ con.
Xin giải thoát con khỏi con đường hẹp kinh hoàng của tiến trình chuyển tiếp.
Đem con đến trạng thái của Phật quả viên mãn thật sự.
Khi con đang lang thang trong chu trình sinh tử vì bám luyến mạnh mẽ,
Cầu mong Đức Thế Tôn Amitabha dẫn dắt con
Đến con đường trong sángrực rỡ của trí tuệ bổn nguyên thấu suốt.
Cầu mong vị phối ngẫu tối cao Pandaravasini hỗ trợ con.
Xin giải thoát con khỏi con đường hẹp kinh hoàng của tiến trình chuyển tiếp.
Đem con đến trạng thái của Phật quả viên mãn thật sự.
Khi con đang lang thang trong chu trình sinh tử vì ghen tị mạnh mẽ,
Cầu mong Đức Thế Tôn Amoghasiddhi dẫn dắt con
Đến con đường trong sángrực rỡ của trí tuệ bổn nguyên của sự thành tựu.
Cầu mong vị phối ngẫu tối cao Samayatara hỗ trợ con.
Xin giải thoát con khỏi con đường hẹp kinh hoàng của tiến trình chuyển tiếp.
Đem con đến trạng thái của Phật quả viên mãn thật sự.

Khi chúng ta thực sự đi vào tiến trình chuyển tiếp sau cái chết, năm gia đình Phật và năm trí tuệ bổn nguyên sẽ khởi lên và xuất hiện đến chúng taChúng ta sẽ kinh nghiệm cái được gọi là Con đường Ánh Sáng. Chúng ta sẽ nghe những âm thanh nào đó, sẽ thấy các tia sáng và sẽ kinh nghiệm năm bộ Phật với phối ngẫu này. Nếu thực hành bây giờ và trở nên quen thuộc với điều này, thì sau khi chết, khi đi vào tiến trình chuyển tiếp chúng ta sẽ có thể nhận ra năm vị Phật này, năm trí tuệ bổn nguyên và còn nữa.

Mục đích của nhận biết đó là gì? Là để đạt giải thoát. Năm độc của chính bạn trong thực tại là năm vị Phật. Hãy nhận ra điều này, khi các hiện thân khác nhau của năm vị Phật và tùy tùng của các Ngài xuất hiện đến bạn, hãy nhận ra các Ngài bất khả phân với chính bạn; các Ngài là sự tự-hiện. Qua nhận biết đó, sự giải thoát được đạt đến.

Khi con đang lang thang trong chu trình sinh tử vì ảo tưởng mạnh mẽ,
Cầu mong Đức Thế Tôn Vairocana dẫn dắt con
Đến con đường trong sángrực rỡ của trí tuệ bổn nguyên của sự thành tựu.
Cầu mong vị phối ngẫu tối cao Akasadhatvisvari hỗ trợ con.
Xin giải thoát con khỏi con đường hẹp kinh hoàng của tiến trình chuyển tiếp.
Đem con đến trạng thái của Phật quả viên mãn thật sự.
Than ôi! Khi con đang lang thang trong chu trình sinh tử vì năm độc mạnh mẽ,
Cầu mong các đấng chiến thắng của năm gia đình dẫn dắt con
Đến con đường trong sáng rực rỡ của sự hợp nhất bốn trí tuệ bổn nguyên.
Cầu mong năm vị đại phối ngẫu của bản tánh tuyệt đối hỗ trợ con.
Xin giải thoát con trên con đường tỏa sáng siêu vượt sáu trạng thái bất tịnh của sinh tử.
Cầu xin dẫn dắt chúng con đến năm cõi tịnh độ cao nhất.

Sự hợp nhất của bốn trí tuệ bổn nguyên là trí tuệ bổn nguyên của bản tánh tuyệt đối của thực tại, vì đó là suối nguồn của bốn cái kia. Khi chúng ta thực sự ở trong tiến trình chuyển tiếp, nhiều tia sáng khác nhau sẽ xuất hiện; điều này tương ứng với sáu cõi bất tịnh của sinh tử, cũng như những tia sáng của ánh sáng thanh tịnh. Giữa hai cái này, các tia sáng của ánh sáng thanh tịnh được kết hợp với cõi tịnh độ v.v… sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn, trái lại vì gắn liền với trạng thái bất tịnh nên ánh sáng kia mờ hơn. Do mờ hơn nên dễ nhìn vào chúng. Kết quả là, người không có bất cứ khuynh hướng thanh tịnh tiềm ẩn nào chỉ có thể dễ dàng đi theo ánh sáng mờ. Trái lại, nếu qua thực hành chúng ta đạt được khuynh hướng tiềm tàng các tia sáng của ánh sáng thanh tịnh thì sẽ dễ dàng đi theo ánh sáng đó. Vì thế, trọng tâm của thực hành là để có thể nhận ra chúng khi chúng xuất hiện.

Khi con đang lang thang trong chu trình sinh tử vì các khuynh hướng tiềm ẩn mạnh mẽ,
Cầu mong các bậc Trì Minh anh hùng dẫn dắt con
Đến con đường trong sángrực rỡ của trí tuệ bổn nguyên, bẩm sinh.
Cầu mong các vị phối ngẫu cao nhất, chư dakini hỗ trợ con.
Xin giải thoát con khỏi con đường hẹp kinh hoàng của tiến trình chuyển tiếp.
Đem con đến trạng thái của Phật quả viên mãn thực sự.
Khi con đang lang thang trong chu trình sinh tử vì các hình tướng rối loạn mạnh mẽ,
Cầu mong tập hội bổn tôn phẫn nộ uống-máu dẫn dắt con
Đến con đường trong sángrực rỡ khiến loại bỏ sợ hãi và kinh hoàng.
Cầu mong tập hội Akasadhatvisvaris phẫn nộ hỗ trợ con.
Xin giải thoát con khỏi con đường hẹp kinh hoàng của tiến trình chuyển tiếp.
Đem con đến trạng thái của Phật quả viên mãn thật sự.

Chúng ta phải có một số quan niệm hoàn toàn coi trọng bài kệ này dựa căn bản trên các mô tả trước đây về sáu tiến trình chuyển tiếp. Các câu kệ này đặc biệt gắn liền với tiến trình chuyển tiếp lúc cận tử. Vào lúc đó, chúng ta sẽ nghe nhiều loại âm thanh khác nhau và điều quan trọng là có thể nhận ra các âm thanh này như của chính bản tánh chúng ta. Nếu bạn đã có một số nền tảng và sự quen thuộc trong thực hành giai đoạn phát triển sẽ làm bạn có khả năng nhận ra các âm thanh này như bản tánh chính bạn và nhận ra nhiều bổn tôn phẫn nộ, dakini khác nhau v.v… như bản tánh của chính bạn. Qua nhận thức như thế, giải thoát sẽ đạt được. Nếu chúng ta không thể nhận ra các hình tướng này trong tiến trình chuyển tiếp như chính bản tánh mình và thấy chúng như điều gì khác với chúng ta, thì sẽ có một ít khó khăn vì muốn kiếm ai đó để hỗ trợ, ủng hộ và giúp đỡ chúng ta chạy trốn. Vì chúng ta không đối phó với thực tại thật sự, phản ứng với điều gì đó không có thật và sau đó kêu cầu giúp đỡ để thoát khỏi điều không có thật đó trong lúc bắt đầu.

Ví dụ, nếu đang lang thang trong rừng, bạn bước qua một sợi dây và nhầm lẫn là con rắn, nhưng khi nhận ra là sợi dây bạn không cần bất kỳ ai cứu bạn khỏi sợi dây. Trái lại nếu không nhận ra sợi dây là sợi dây và vẫn nghĩ đó là con rắn, có thể bạn tìm kiếm ai đó bảo vệ mình khỏi đối tượng giống như con rắn đáng sợ này. Đó là vấn đề. Điều tốt nhất là nhận ra bản tánh của chính bạn. Do vậy sẽ không cần ai khác để giải thoát bạn khỏi các vấn đề do tưởng tượng.

Cầu mong các nguyên tố của không gian không xuất hiện như kẻ thù của con,
Và cầu mong con thấy được cõi xanh dương đậm của Đức Phật.
Cầu mong các nguyên tố của nước không xuất hiện như kẻ thù của con,
Và cầu mong con thấy được cõi màu trắng của Đức Phật.
Cầu mong các nguyên tố của đất không xuất hiện như kẻ thù của con,
Và cầu mong con thấy được cõi màu vàng của Đức Phật.
Cầu mong các nguyên tố của lửa không xuất hiện như kẻ thù của con,
Và cầu mong con thấy được cõi màu đỏ của Đức Phật.
Cầu mong các nguyên tố của gió không xuất hiện như kẻ thù của con,
Và cầu mong con thấy được cõi màu xanh lục của Đức Phật.
Cầu mong các âm thanh, ánh sáng và tia sáng không xuất hiện như kẻ thù của con,
Và cầu mong con thấy được cõi tinh độ của vô số bổn tôn hiền minh và phẫn nộ.
Cầu mong các nguyên tố của màu sắc cầu vồng không xuất hiện như kẻ thù của con,
Và cầu mong con thấy được vô số cõi Phật khác nhau.
Cầu mong con nhận ra tất cả âm thanh như âm thanh của chính con
Cầu mong con nhận ra tất cả ánh sáng như ánh sáng của chính con
Cầu mong con nhận ra tất cả tia sáng như tia sáng của chính con
Cầu mong con nhận ra tiến trình chuyển tiếp như bản tánh của chính con
Cầu mong các cõi của ba hiện thân trở thành hiển nhiên.
Samaya.

Bài Nguyện Bảo Vệ Khỏi Sợ Hãi Trong Tiến Trình Chuyển Tiếp

Kính lễ đến các đấng chiến thắng hiền minh và phẫn nộ!
Than ôi! Khi cuộc sống con đã hết,
Vượt lên thế giới này, người thân của con sẽ chẳng giúp được gì.
Khi con lang thang đơn độc trong tiến trình chuyển tiếp,
Cầu mong sức mạnh bi mẫn của Đấng Đại Bi xuất hiện.
Và cầu mong bóng tối u ám của vô minh được tiêu trừ.
Bị xa cách khỏi bạn bè thương mến, con phải lang thang đơn độc.

Cuộc sống của chúng ta giống như ngọn đèn bơ; chúng có nhiều dầu và khi tất cả dầu bị đốt hết, cuộc sống chúng ta bị tiêu tan. Khi tiến trình sống của chúng ta cạn, thân nhân chẳng giúp được. Chúng ta chết cô độc. Khi đi vào tiến trình chuyển tiếp, chúng ta sẽ tiếp tục cô độc. Để hiểu sự khẳng định này hãy lấy trạng thái mộng của bạn như phép loại suy. Nếu bạn đã lập gia đình, ngay cả dù nằm chung giường khi đi ngủ, khi bạn nằm mộng thì giấc mộng là của chinh bạn. Khi bạn đang mơ, bất kể những gì xảy ra, dù là giấc mơ tốt hay xấu đều là kinh nghiệm của chính bạn. Liệu vợ bạn có bất kỳ lợi ích nào khi bạn đang nằm mơ thấy ác mộng hay không? Cha mẹ hay chồng bạn có bất cứ lợi ích nào trong lúc bạn đang nằm mơ không? Dường như là không. Do vậy, trong tiến trình chuyển tiếp cũng giống như trường hợp đang nằm mơ. Nó là cuộc mạo hiểm đơn độc và vào lúc đó thân nhân của chúng ta trong đời này không thể giúp được gì.

Khi sự phản chiếu rỗng không của sự tự-hiện khởi lên,
Cầu mong sức mạnh của lòng bi chư Phật xuất hiện,
Và con có thể không kinh nghiệm sự sợ hãi và kinh hoàng của tiến trình chuyển tiếp.

Vấn đề ở đây là sự tự do. Khi chúng ta chết dưới hoàn cảnh bình thường, không rèn luyện trong Giáo Phápchúng ta chết không thoải mái. Đó là không được tự do chọn lựa nơi chúng ta đi, mà đúng hơn chúng ta bị đẩy tới bởi cơn bão của nghiệp tích lũy trước đó. Để đánh giá mức độ tự do có thể có vào lúc chết, chúng ta có thể xem xét mức độ tự do ngay bây giờ mình đã có. Về phần cuộc sống hàng ngày của bạn, bạn có được bao nhiêu tự do? Vào ban đêm trong lúc mộng bạn có được bao nhiêu sự kiểm soát hoặc tự do trong lúc đang trong trạng thái mộng? Hãy chỉ xem xét mức độ của sự tưởng tượng ép buộc hoặc tư tưởng khuấy động trong tâm thứcNếu không kiểm soát được, chúng ta có thể nghi ngờ mức độ kiểm soát chúng ta sẽ có khi đi vào tiến trình chuyển tiếp. Quan điểm là thực hành bây giờ để đạt được kiểm soát lớn hơn vào ban ngày và ban đêm, để chuẩn bị cho kinh nghiệm giải thoát trong tiến trình chuyển tiếp sau khi chết.

Khi ánh sáng năm màu của trí tuệ bổn nguyên xuất hiện rõ ràng,
Không bị sợ hãi hay kinh hoàng, cầu mong con biết được bản tánh chính con.
Khi các thân tướng hiền minh và phẫn nộ xuất hiện,
Không sợ hãi, cầu mong con đạt được tự tin và nhận ra tiến trình chuyển tiếp.

Mục tiêu của bài nguyện này là hoàn toàn thoát khỏi nghi ngờ vào lúc chết và có tự tin để đạt được nhận biết hoàn toàn về những sự kiện trong tiến trình chuyển tiếp. Điều này giống như việc nhận ra sợi dây thực sự là sợi dây, hoàn toàn loại bỏ bất kỳ ý niệm rằng nó là con rắn.

Khi sự đau khổ bị kinh nghiệm vì hành động xấu,
Cầu mong đau khổ này được Đấng Đại Bi loại bỏ.
Khi sấm sét rỗng không của âm thanh tự nhiên của tự thân thực tại gầm thét,
Cầu mong nó chuyển thành âm thanh của Giáo Pháp Mahayana.
Khi con vô vọng trong việc chạy theo karma,
Cầu mong đau khổ được vị bổn tôn đã chọn loại bỏ.
Khi đau khổ bị kinh nghiệm vì khuynh hướng tiềm ẩn và karma,
Cầu mong samadhi cực lạc của thanh tịnh quang xuất hiện.

Lý do chúng ta kinh nghiệm đau khổ hoàn toàn dù trong cuộc đời này hay trong tiến trình chuyển tiếp là do các hành động bất thiện đã vi phạm trong quá khứ. Nếu thực hành bây giờ và tự chuẩn bị cho tiến trình cận tử, chúng ta có thể sẵn sàng cho tiến trình chuyển tiếp. Tuy nhiên, nếu chúng ta không tự mình áp dụng đạo đức nền tảng và tránh làm việc bất thiện trong cuộc sống này, khi đi vào tiến trình chuyển tiếp sẽ thật khó cho chúng ta có thể nhận được sự bảo vệ từ Đấng Đại Bi Avalokiteshvara, hoặc bất cứ hiện thân nào của Đức Phật. Những gì chúng ta kinh nghiệm vào lúc đó đều là hậu quả của hành vi mình.

Khi nghe những âm thanh như tiếng sấm trong tiến trình chuyển tiếp, việc nhận ra âm thanh này là của chính bản tánh chúng ta là điều then chốt, nhờ đó đạt được giải thoát. Nếu bám chấp vào âm thanh đó như thông thường và như điều gì đó khác hơn chính bản tánh chúng ta, nỗi sợ hãi sẽ khởi lên và chúng ta sẽ không được giải thoát trong tiến trình chuyển tiếp. Khi nó tiến hành tốt đẹpâm thanh đó được chuyển thành âm thanh của Giáo Pháp Mahayana. Tương tự, nếu chúng ta có thể nhận ra âm thanh bây giờ như âm thanh tự nhiên của tự thân thực tại và không bám chấp vào chúng như thông thường, với kiến thanh tịnh đó, sự thương, ghét, ảo tưởng sẽ không khởi lên.

Khi bạn bị nghiệp thúc đẩy, hãy nhớ lại vị bổn tôn đã chọn và thọ quy y với vị này. Khi đau khổ khởi lên hãy nhận biết rằng bạn không bị trừng phạt bởi người nào hoặc điều gì khác; mà đúng hơn, sự đau khổ đơn giản là hậu quả của khuynh hướng tiềm ẩn của chính bạn và các hành động đã vi phạm trong quá khứ.

Cầu mong năm nguyên tố không xuất hiện như kẻ thù,
Và cầu mong con thấy cõi tịnh độ của năm gia đình Phật.
Khi con được sinh ra một cách kỳ diệu trong tiến trình chuyển tiếp của sự trở thành,
Cầu mong không có sự tiên tri hung hiểm về việc con bị rơi trở lại.

Sinh ra trong tiến trình chuyển tiếp của sự trở thành là không thực sự sinh ra từ tử cung. Đúng hơn, nó có bản tánh kiến thanh tịnh nên được gọi là sinh ra kỳ diệu. Người có khuynh hướng bất lợi tiềm ẩn có thể nhìn thấy hoặc nghe âm thanh dẫn họ đi lạc. Khi đang đi đến một cõi tịnh độ một số sự xen vào có thể xuất hiện gây cho họ đi trở lại ba trạng thái khổ cực của sinh tử hoặc đến một trong các cõi khác của samsara. Bài nguyện này được làm để ngăn chận khả năng đó; để bất cứ tiên tri nào về việc chúng ta bị rơi lại sẽ không thật.

Khi con đến nơi đã dự định,
Cầu mong không sợ hãi vì hành động xấu nhầm lẫn.
Khi tiếng gầm gừ hoang dã của loài thú ăn thịt phát ra,
Cầu mong chúng chuyển thành âm thanh Giáo Pháp của lục tự.

Trong tiến trình chuyển tiếp bạn có thể nghe những âm thanh như thể bị săn đuổi bởi thú vật hung dữ. Bài nguyện này nhằm vào việc chuyển hóa chúng thành âm thanh Giáo Pháp của lục tựcụ thể là OM MANI PADME HUM.

Khi con bị tuyết, mưa, gió và bóng tối dồn đuổi,
Cầu mong con đạt được con mắt thiêng liêng của trí tuệ bổn nguyên trong sáng.
Cầu mong mọi chúng sanh cùng chung số phận  trong tiến trình chuyển tiếp
Không ghen tị và được sinh ra trong trạng thái may mắn của sinh tử.
Khi con bị phiền não, đói và khát trầm trọng,
Cầu mong sự khổ cực của người đói, khát, nóng, lạnh được tiêu trừ.
Trong tương lai khi con thấy cha và mẹ giao hợp,
Cầu mong con thấy như Đức Đại Bi với phối ngẫu.
Cầu mong con đạt được tự do để sinh vào nơi con dự định,
Và vì lợi ích của người khác, cầu mong con đạt được thân cao nhất được trang hoàng với những biểu tượng và dấu ấn của giác ngộ.
Một khi con có được thân cao nhất qua tái sanh,
Cầu mong mọi người thấy hay nghe được con đều nhanh chóng được giải thoát.
Cầu mong con không bị hành động xấu nào đeo đuổi,
Và cầu mong công đức mà con khao khát được gia tăng và con có thể theo đuổi điều này.
Bất cứ nơi nào con được sinh ra,
Trong mỗi đời cầu mong con gặp được vị bổn tôn đã chọn.
Ngay khi con sinh ra, cầu mong con biết cách nói và đi ra sao,
Nhớ lại được tái sanh của con và đạt được sự nhớ lại đầy đủ.
Chỉ đơn giản bằng việc lắng nghe, nhìn thấy hay suy nghĩ,
Cầu mong con biết được nhiều phẩm tính xuất sắc lớn, nhỏ và trung bình khác nhau.59
Cầu mong con sinh ra ở bất cứ nơi đâu đều thịnh vượng,
Và cầu mong tất cả chúng sanh được hạnh phúc.
Ô, các Đấng Chiến Thắng hiền minh và phẫn nộ, cầu mong con trở thành chính xác
Như thân tướng các Ngài, với tùy tùngtrường thọ và cõi tịnh độ
Và với các dấu hiệu xuất sắc, tối thượng của Ngài
Nhờ lòng bi của vô số bổn tôn siêu phàm hiền minh và phẫn nộ,
Nhờ năng lực chân lý của tự thân thực tại bổn nguyên,
Và nhờ sự ban phước của việc thực hành nhất tâm của các Mantradhara,
Cầu mong các cầu nguyện này được thành tựu.

Lời kết

Bài nguyện này hoàn tất “Sự Giải Thoát Tự Nhiên Của Mọi Thành Tựu: Một Bài Nguyện Liên Quan Đến Tiến Trình Chuyển Tiếp,”đã được Đức Padmasambhava soạn thảo, vị Tổ của xứ Orgyen. Samaya.

Đã niêm, đã niêm, đã niêm.

Bài này được đem từ Núi Gampo Dar bởi thành tựu giả Karma Lingpa.

Sarva mangalam! (Nhất thiết cát tường)

BÀI NGUYỆN KÊU CẦU GIÚP ĐỠ ĐẾN CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT

Kính lễ các bổn tôn chiến thắng hiền minh và phẫn nộ!

Vào lúc chết, sau đây là sự kêu cầu được giúp đỡ đến chư Phật và bồ tát. Hãy làm cúng dường, cả hai chuẩn bị thực tế và nghĩ tưởng trong tâm đến Tam Bảo. Hãy cầm một cây nhang thơm trong tay và tha thiết nói những lời này: “Chư Phật và bồ tát mười phương, với lòng bi, trí tuệkiến phân biệt, sự khoan dung và các bậc là sự quy y của thế gian, xin hãy đến nơi đây vì năng lực lòng bi các Ngài. Xin chấp nhận sự cúng dường thực tế và quán tưởng. Lòng bi của Ngài đều có trí tuệ bổn nguyên của tri kiếnlòng bi mẫn khoan dunghoạt động giác ngộ và năng lực bảo vệ phi thường. Ôi đấng bi mẫn, người này được biết như (người nào đó) đang tiến từ cuộc sống này đến kiếp kế tiếpThế gian này bị bỏ lại phía sau. Bậc vĩ đại xin chăm sóc con. Con không có bạn đồng hành, sự đau khổ của con là to lớn. Con không có quy y, không người bảo vệ và không bạn bè. Hình tướng của đời này đang phai mờ, con sắp phải đến nơi khác. Con đang đi vào bóng tối dày đặc. Con đang ngã xuống một dốc đá lớn. Con đang bị năng lực nghiệp dồn đuổi. Con đang đi vào vùng hoang dã to lớn.60 Con bị trôi dạt bởi đại dương. Con bị xua đẩy bởi gió nghiệp. Con đang đi vào chuyến hành trình vô tận. Con đang đi vào một cuộc đại chiến. Con bị đại quỷ bắt giữ. Con sợ hãi và kinh hoàng vì những sứ giả của Tử Thần. Do nghiệp, con đi từ trạng thái trở thành này đến trạng thái trở thành khác. Con không có quyền tự trị. Đã đến lúc con phải đi một mình, chẳng có bạn đồng hành. Ô, đấng bi mẫn, xin ban quy y cho người này vì họ chưa quy y! Xin ban bảo vệ cho người chưa được bảo vệ! Xin ban tình bạn cho người chưa có bạn! Xin bảo vệ con khỏi bóng tối to lớn của tiến trình chuyển tiếp! Xin xoay chuyển cơn lốc cuốn vĩ đại của nghiệp. Xin bảo vệ con khỏi nỗi kinh hoàng to lớn về các tử thần! Xin giải thoát con khỏi con đường rất dài và hẹp của tiến trình chuyển tiếp! Ngài đấng đại bi, lòng bi của Ngài xin đừng đạm bạc! Xin giúp con! Đừng để con đi đến ba trạng thái khổ cực của sinh tử! Xin đừng xa rời cam kết trước đây của Ngài, xin để năng lực lòng bi của Ngài xuất hiện nhanh chóng! Ô chư Phật và bồ tát, với người này, xin đừng đạm bạc trong lòng bi, phương tiện hoặc năng lực của Ngài! Xin gìn giữ con với lòng bi của Ngài! Xin đừng để chúng sanh rơi vào năng lực của nghiệp xấu! Cầu mong Tam Bảo bảo vệ con khỏi đau khổ của tiến trình chuyển tiếp theo sau cuộc đời này.”

Bài đó nên tụng niệm ba lần bởi mọi người, gồm chính bạn và người khác. Cầu mong “Bài Nguyện Kêu Cầu Giúp Đỡ Đến Chư Phật Và Bồ Tát” không bị biến mất cho đến khi chu trình sinh tử được trống rỗng.

Đã niêm, đã niêm, đã niêm.

Sarva mangalam!

Luận Giảng: Ngài Gyatrul Rinpoche

Nguyên tác: GIẢI THOÁT TỰ NHIÊN – Giáo lý của Đức Padmasambhava về Sáu Bardo

Phiên dịch: B. Alan Wallace
Dịch Việt: Tuệ Pháp – Nhà Xuất bản Trí tuệ, Boston