art0267

Ước nguyện của Viet Rigpa Bardo Project

01

VIET RIGPA BARDO PROJECT 

Ước nguyện của Viet Rigpa Bardo Project mong muốn giúp đỡ, tư vấn cho người dân Việt Nam biết đến khoa học về cái chết giúp cuộc sống hiện tại và các đời tiếp theo được hạnh phúc.