cropped-cropped-Amitabha_in_Sukhavati_Paradise_Tibetan_circa_1700_San_Antonio_Museum_of_Art.jpg

Tôn chỉ của Viet Rigpa Bardo Project

01

VIET RIGPA BARDO PROJECT

Tôn chỉ Đề án thực hiện nhằm mục đích giúp người Việt Nam có được phương pháp tiếp cận và những phương tiện hỗ trợ để chuẩn bị cho chết một cách đúng đắn với tinh thần khoa học tâm linh.